World Trade Center Nizhny Novgorod

- Is one of the links of a network of national and international agencies including in the World Trade Center Association (World Trade Centers Association).

World Trade Center Nizhny Novgorod - the business center of class A, located in the center of Nizhny Novgorod, close to Nizhny Novgorod Kremlin, Office IFR PFD, the Government of the Nizhny Novgorod region, Nizhny Novgorod Administration of Commerce and Industry of the Nizhny Novgorod region.

Detail »

 
WTC Nizhny Novgorod